Centrum poradenstva a prevencie CPP

Kariérové poradenstvo pre kariérnych a výchovných poradcov

https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov-pre-system-vpap/inovativne-prvky-v-karierovej-vychove-a-poradenstve-v-skolach/

Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

 Chcete u žiakov rozvíjať mäkké zručnosti potrebné pre život, posunúť vpred seba a inšpirovať kolegov?

 Prostredníctvom vzdelávacieho programu „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách* budete mať možnosť rozvíjať svoje kľúčové kompetencie, ako napr. plánovanie, či budovanie vzťahov, ktoré sú potrebné pre ďalší profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov.
Porozumiete tomu, kde sú dôležité body kariérového poradenstva a výchovy počas života dieťaťa a ako sú prepojené na jeho psychologický a sociálny vývin a zistíte, ako efektívnejšie realizovať stratégie a aktivity spojené s KV a KP. Cieľom vzdelávania je prostredníctvom jeho účastníkov prispieť k rovnosti šancí a rozvoju potenciálu u všetkých detí, s ohľadom na ich individuálne potreby.

Vzdelávania budú prebiehať vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska a podporovať vznik funkčných vzťahov a multidisciplinárnych tímov nielen na školách, ale aj medzi školami a ostatnými zložkami výchovného poradenstva a prevencie. Odporúčame preto zapojenie viacerých účastníkov z jednej školy.

Čo získate prihlásením sa?

  • Certifikát z akreditovaného inovačného vzdelávania „podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch”, financovaného prostredníctvom národného projektu, ktoré Vás oprávňuje na 3%-ntý príplatok profesijného rozvoja v rozsahu 50 hodín (32 prezenčne, 10 dištančne, 8 hodín prax)
  • možnosť vyskúšať si moderné zážitkové metódy a získať praktické nástroje pre včlenenie kariérovej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu, vďaka čomu prepojíte vo svojej práci teóriu s budúcim pracovným životom svojich žiakov
  • príležitosť spoznať sa a komunikovať s odborníkmi a nadšencami v oblasti kariérového poradenstva
  • okrem rozvoja žiakov pod vedením odborných lektorov zlepšíte aj svoje profesijné zručnosti v oblasti plánovania, komunikácie a budovania vzťahov
  • Škola zapojením viacerých účastníkov získava tím ľudí schopný prinášať inovatívne metódy a rozvíjať vďaka nim potenciál ostatných zamestnancov cez aktualizačné vzdelávania.

Prihláste sa už dnes vyplnením PRIHLASOVACEHO DOTAZNÍKA. Ďalšia uzávierka prihlášok je 31.12.2020.

 Témy a obsah vzdelávania

Na vzdelávaní pokryjeme tieto témy:

  • Kariérová výchova v meniacom sa svete
  • Cielená a rešpektujúca komunikácia
  • Spolupráca a budovanie vzťahov
  • Tvorivé metódy v kariérovej výchove a poradenstve
  • Plánovací proces a vytváranie koncepcie v kariérovej výchove

Obsahovo vzdelávací program nadväzuje na existujúce prístupy v oblasti kariérového rozvoja a rozširuje ich o inovatívne prvky kariérovej výchovy, reálne príklady dobrej praxe a zážitkové metódy, ktoré si budete môcť prakticky vyskúšať. Doplnením sú aktuálne dáta z vývoja meniaceho sa sveta trhu práce.

Zahŕňa tiež témy socio-emocionálneho vývinu dieťaťa a rozvoja životných zručností a iných zručností formovaných od raného veku.

Formou a obsahom sa vzdelávací program sústredí na rozvoj kľúčových kompetencií, ako napríklad spolupráca a budovanie vzťahov na interdisciplinárnej úrovni, rešpektujúcu a cielenú komunikáciu, zručnosti v nenásilnej komunikácií, schopnosť poskytovať spätnú väzbu, facilitáciu a schopnosť efektívneho plánovania v oblasti kariérovej výchovy a jej štruktúry v rámci vzdelávacích osnov.

Výstup zo vzdelávania

Vzdelávanie nad rámec vzdelávacích stretnutí zahŕňa aj priestor na priame využitie získaných zručností v prostredí Vašej školy. Na záver vzdelávania na základe Vašej práce s jedným žiakom a jednou žiačkou vypracujete záverečnú prácu (jej kritériá pripravujeme, predpokladaný rozsah je minimálne 2 normostrany), na ktorú získate spätnú väzbu od troch členov odbornej komisie. Vzdelávanie je zakončené získaním

 

Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

info@cpppaplm.com

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

Elokované pracovisko Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš
Elokované pracovisko Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Vyhľadávanie

Centrum poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum poradenstva prevencie

 

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...

© 2011 Všetky práva vyhradené.

CPP L. Mikuláš