Centrum poradenstva a prevencie CPP

AKTUÁLNE

PRE RODIČOV
Informácie o zápise - prehľad dôležitých dátumov a informácií.
Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2023/2024 v Liptovskom Mikuláši pre mestské školy budú 17. a 18. apríla od 14,00 do 18.00 hod
Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku do 31.8.2023 a dosiahne školskú spôsobilosť.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok do 31.8.2023 a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára či lekárky pre deti a dorast.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ho prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Dieťa plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom majú trvalý pobyt, ak pre dieťa zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu.
Informujte sa pred zápisom o podmienkach priamo na webstránkach vami vybraných škôl pre vaše dieťa. Kontaktovať môžete aj priamo školu cez email alebo telefonicky, pokiaľ máte ďalšie otázky alebo si chcete overiť informácie.
Aby ste svojich školáčikov a školáčky mohli zapísať do prvého ročníka základnej školy, potrebujete mať splnené dve podmienky:
1. musí mať dosiahnutý vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.
2. Ak má pod 6 rokov, ale je školsky spôsobilé, to znamená – máte písomný súhlas všeobecného lekára či lekárky pre deti a dorast aj súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, môžete rovnako podať prihlášku.
O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna.
 
 
 

 

Prosíme Vás, aby ste nešírili dezinformácie, zachovali  pokoj.  Je veľmi potrebné, aby ste rodičia boli fyzicky prítomní pri deťoch a ošetrili nielen mieru informovanosti, ale aj spôsob podania informácií.

Ako sa brániť dezinformáciám?

  • - overujte si zdroje

  • - zdieľajte videá/texty len z oficiálnych hodnoverných zdrojov

  • - sledujte oficiálne stránky, akými sú MInisterstvo obrany SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR či stránku          polície Slovenskej republiky

  • - ak si nie ste istý, či je informácia pravdivá, nešírte ju.

Ďalšie linky pomoci:

ZAKLADNY SUBOR_LINKY POMOCI

 

 

Žiadosti na pridelenie asistenta učiteľa posielajte do  apríla na adresu CPPPaP

Smernica č. 55/2021, o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2022

 
 
 

 

O


 

 

 

 

 

 


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

info@cpppaplm.com

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

Elokované pracovisko Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš
Elokované pracovisko Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Vyhľadávanie

Centrum poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum poradenstva prevencie

 

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...

© 2011 Všetky práva vyhradené.

CPP L. Mikuláš