Prístup k informáciám

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva /ďalej len CPPPaP/ sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

Okoličianska 333

Liptovský Mikuláš

031 04

 

Žiadosť sa podáva:

  • písomne prostredníctvom pošty,
  • písomne  (viď vyššie uvedená adresa),
  • ústne osobne v pracovných dňoch:  streda, piatok od 8, 00 - 14, 00 
  • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: ppplm@stonline.sk

Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v lehotách stanovených zákonom na adrese:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

Okoličianska 333

Liptovský Mikuláš

031 04


 

Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

Elokované pracovisko Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš
Elokované pracovisko Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Centrum poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš (CPP)

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

 

 

 

 

 

                                  

internetová linka dôvery pre mladých ľudí.

 

https://ipcko.sk/