Centrum poradenstva a prevencie CPP

 

poradenstvo v osobnostnom vývine, diagnostikovanie porúch    správania detí a mládeže

poradenstvo vo vzdelávacom vývine, diagnostikovanie porúch učenia, školskej neúspešnosti a ich riešenie
poradenstvo v profesijnom vývine, zosúladenie študijných a profesijných ašpirácií s poznávacími a osobnostnými predpokladmi k najadekvátnejšej osobnej voľbe budúceho povolania.
prevencia a pomoc pri odstraňovaní negatívnych javov protispoločenského správania a drogovej závislosti detí a mládeže
vyhľadávanie a usmerňovanie osobnostného vývinu nadaných a talentovaných detí a mládeže
poskytovanie psychologickej a pedagogickej starostlivosti a poradenských služieb zamerané na problematiku sociálne zanedbaných detí a detí zo sociálne slabého prostredia
prevencia a pomoc pri riešení jednotlivcom, ale aj školám a školským zariadeniam, pri odhaľovaní nežiadúcich sociálno-patologických javov,
poskytovanie odbornej psychologickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti postihnutým deťom a deťom so špecifickými poruchami učenia integrovaných v bežných základných a stredných školách
metodické vedenie a odborná pomoc výchovným poradcom základných a stredných škôl
 

Pre koho sú služby CPPPaP poskytované?

·          pre deti v predškolskom veku

·          pre deti navštevujúce základné školy

·          pre stredoškolskú mládež, príp. študentov vysokých škôl

·          pre rodičov všetkých vekových kategórií detí a mládeže

·          pre výchovných a pedagogických pracovníkov jednotlivých typov škôl

·          pre orgány štátnej správy a samosprávy

 
 

 

Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

info@cpppaplm.com

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

Elokované pracovisko Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš
Elokované pracovisko Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Vyhľadávanie

Centrum poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum poradenstva prevencie

 

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...

© 2011 Všetky práva vyhradené.

CPP L. Mikuláš