CPP bude vykonávať väčšinu odborných činností okrem vysokošpecializovaných. Preberá doterajšie odborné činnosti  Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). Realizuje diagnostiku, reedukáciu, rehabilitáciu a preventívne programy. Novinkou je koordinovaná multidisciplinárna starostlivosť. Tá bude zabezpečovaná rovnako pre deti so zdravotným postihnutím, ako aj pre každé dieťa bez obmedzenia diagnózy.

 

·          Vykonáva odbornú činnosť pre:

  •   deti od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie (ďalej len „PPV“),
  •   deti, žiakov, študentov od prijatia na PPV do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie,
  •   zákonného zástupcu,
  •  zástupcu zariadenia, v ktorom neplnoleté dieťa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, uložení neodkladného opatrenia, nariadení výchovného opatrenia alebo uložení ochrannej výchovy, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody,
  •   poručníka neplnoletého dieťaťa 
  •   školský podporný tím, PZ a OZ škôl/školských zariadení a zariadení SPODaSK vrátane metodickej činnosti a supervíznej činnosti.
Centrum poradenstva a prevencie vykonáva odbornú činnosť na základe
             - žiadosti plnoletého dieťaťa,
 
- žiadosti zákonného zástupcu, zástupcu zariadenia alebo poručníka, ak ide o neplnoleté dieťa,
 
rozhodnutia podľa osobitného predpisu,1)
 
- žiadosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 
- žiadosti riaditeľa školy, ktorú dieťa navštevuje, alebo ním povereného pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca 
 
- vlastného podnetu.
 

 

Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

Elokované pracovisko Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš
Elokované pracovisko Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Centrum poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš (CPP)

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

 

 

 

 

 

                                  

internetová linka dôvery pre mladých ľudí.

 

https://ipcko.sk/