Sťažnosti

 

Podávanie sťažností

Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti“) a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Sťažnosť musí obsahovať niektoré náležitosti:

  • musí z nej byť zrejmé, kto ju podáva, a preto musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby,
  • musí obsahovať predmet sťažnosti a
  • musí z nej byť zrejmé, čoho sa sťažovateľ domáha.

CPP vyhotoví o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, písomný záznam o ústnej sťažnosti (ďalej len „záznam“). Okrem predchádzajúcich náležitostí, obsahuje deň a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu orgánu verejnej správy, mená a priezviská zamestnancov, ktorí záznam vyhotovili, ako aj zamestnancov, ktorí boli prítomní pri ústnom podaní sťažnosti.

CPP  nie je povinný záznam vyhotoviť, ak s ním sťažovateľ pri ústnom podávaní sťažnosti nespolupracuje alebo ak sa domáha činnosti orgánu verejnej správy v rozpore s právnymi predpismi.

Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, CPPPaP  takúto sťažnosť neprijme. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, CPPPaP odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.

Sťažnosť podaná centru telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Lehota na vybavenie sťažností začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou, CPPPaP sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou odloží. Sťažnosť  elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje za písomnú sťažnosť.

Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

Utajenie totožnosti sťažovateľa

Totožnosť sťažovateľa je centrum povinné utajiť, ak o to sťažovateľ požiada.

Ak sťažovateľ požiadalutajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, CPPPaP o tom sťažovateľa bezodkladne upovedomí. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažností bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe.

Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie centrum nie je príslušný, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi s uvedením dôvodu.

Prijímanie sťažností

CPPPaP je povinný sťažnosť prijať. Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušný, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia centru príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa. CPPPaP nepostúpi sťažnosť podľa § 8 ods. 3 zákona.

Lehoty na vybavenie sťažnosti

Príslušný centrum  je povinné sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.

Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci centra alebo ním splnomocnený zástupca lehotu podľa odseku 1 predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Lehotu nemôže predĺžiť splnomocnený zástupca, ktorý sťažnosť prešetruje. Centrum oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti

Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že centru, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona.

Ak má sťažnosť viacero častí, musí písomné oznámenie obsahovať výsledok prešetrenia každej z nich. Ak je podanie sťažnosťou iba v časti, výsledok prešetrenia sa písomne oznamuje iba k tejto časti.

Opakovaná sťažnosť

 Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.

Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, ktorý predchádzajúcu sťažnosť vybavil, ak to nie je v rozpore s § 12 zákona. Centrum  prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, o čom vyhotoví záznam. Pri vyhotovení záznamu postupuje primerane podľa § 19 zákona. Ďalšia opakovaná sťažnosť sa odloží podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona.

Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne,CPPPaP túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, CPPPaP opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.

 

Zodpovedná osoba za vybavenie sťažností je Mgr. Ivana Frajtová, riaditeľka centra

Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

Elokované pracovisko Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš
Elokované pracovisko Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Centrum poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš (CPP)

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

 

 

 

 

 

                                  

internetová linka dôvery pre mladých ľudí.

 

https://ipcko.sk/